Haber

TBMM’de kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi (3)

Ar-Ge ve tasarım merkezleri hariç, teşvik kapsamında çalışılabilecek süre için Cumhurbaşkanına verilen yüzde 75’e kadar artırma yetkisi yüzde 100’e çıkarıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 31 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) sunulan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile konut ve konut ile birlikte ihale edilen yapım işi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na veya daha önce ihale edilmiş olmasına rağmen bu yönetmelik uygulanmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı ile işi üstlenenler arasında alınan ihale kararları ve düzenlenen sözleşmeler, tarihi prestiji ile ihale (son) tarihi geçmemiş ihalelerde damga vergisinden istisna edilecek.

Harçlar Kanunu’nda yapılan düzenleme ile satışa konu her taşınmazın ortaklıktan ayrılarak devir ve iktisabında, ortaklıkla ilişkilendirilmeksizin devreden ve devralandan birer defa olmak üzere asgari maktu harç alınacaktır. transfer ve satın alma sayısı.

Karayolları Trafik Kanunu’na eklenen süreksiz husus ve sürücülere uygulanan trafik idari para cezaları ile aktif ceza puanları silinecek ve bu durum ceza puanı hesabında dikkate alınmayacak.

Geçici olarak geri alınan ve ilgili kişiye teslim edilmeyen sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması pasif hale getirilerek ilgili kişinin başvurusu üzerine iade edilecek ve bu durum kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alınmayacaktır. sonraki kurtarma işlemi.

Alkol ve uyuşturucu madde ile araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Devre dışı bırakılan geçici cayma süreleri ve ceza puanları, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüm adli ve idari işler bakımından ilgiliye herhangi bir hak veya istisna sağlamaz ve trafik idari para cezalarını ortadan kaldırmaz. uygulandı.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile boru hatları veya elektrikle taşınan eşyanın ithalatına ilişkin olarak ithalatın yapıldığı vergilendirme döneminin katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar ödenen katma değer vergisi, teller ve sürekli bir akış halinde, ithalat döneminde indirime tabi tutulabilir.

Sporcuların ücret ödemelerinden kesilen gelir vergileri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nda “Amatör sporların desteklenmesi ve altyapı sporları eğitim tesisleri” başlığı altında düzenleme yapılmıştır.

Buna göre spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan bedel ödemelerinden kesilen gelir vergisi; yasal süresi içinde ilgili vergi dairesine beyan edilip vadesinde ödenmesi şartıyla, vergi dairesi tarafından ilgili kulüp ve şirketler tarafından açılan özel hesaplara aktarılır.

Özel hesaba alınan tutarların hangi harcamalarda kullanılabileceği ve harcama limitleri belirlenir.

Düzenleme ile özel hesaba aktarılan fiyatlar; Amatör spor faaliyetleri ile futbol kulüpleri ve futbol sporları anonim şirketlerinin altyapıları da dahil olmak üzere altyapı sporları eğitim tesislerinde spor faaliyetinde bulunan sporculara, antrenörlerine ve diğer spor personeline yapılan ödemelerde kullanılabilir. Bu fiyatlara, bu kapsamdaki sporcu, antrenör ve diğer spor personelinin iaşe, konaklama, yol, sağlık, eğitim ve öğretim giderleri ile hazırlık kampları, karşılaşma, malzeme ve ekipman, federasyon vizesi, lisans, kayıt ve katılım dahildir. amatör ve altyapı faaliyetlerinde. Harcamalar için de kullanılabilir.

Teklifle birlikte özel hesaba aktarılan fiyatların, futbol kulüpleri ve futbol sporları anonim şirketlerinin amatör spor faaliyetleri, antrenman ve antrenman altyapıları dahil olmak üzere kurulan veya kurulacak altyapı spor eğitim tesisleri için de kullanılması mümkündür. sporcuların.

Özel hesaba aktarılan tutarlar, altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerin işletilmesi ve bakımı için yapılan harcamalarda, bu tesislerde görevli çalışanların bedelleri de dahil olmak üzere kullanılabilecektir.

Teklif etmek; Spor kulüpleri ve bu spor kulübünün iştiraki veya iştiraki olarak kurulan spor anonim şirketleri, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine iade edilen ve harcanamayan bedellerden kendi aralarında harcanmak üzere virman yapabileceklerdir. bire bir hedef. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından iade alınmadan önce yapılan harcamalar, daha sonra özel hesaba aktarılan tutarlardan karşılanabilir.

Özel hesaba aktarılan tutarlar ile bu fiyatlar üzerinden yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak kabul edilemez.

Özel hesaptan haksız olarak kullanılan vergi iadeleri, vergilendirme döneminin vergilendirme dönemi için gelir vergisi olarak özel hesap açan mükellef adına tahsil edilecek ve gecikme faizi hesaplanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanı, iade edilecek tutarları yüzde 50’ye kadar indirip yasal düzeye getirme yetkisine sahip olacak.

Bu hesaba aktarılan tutarların tesisi, yönetimi, kullanımı ve denetimi ile unsurun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Gençlik Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Spor Dalları.

Bu konuda yapılan düzenleme, kanunun yayımını izleyen ay başında yürürlüğe girecek.

Başkanın teşvikleri artırma yetkisi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda teklifle yapılan değişiklikle, teknoloji geliştirme bölgesi dışında teşvik kapsamında çalışılabilecek süreler için Cumhurbaşkanına verilen yüzde 75’e kadar artırma yetkisi, yüzde 100’e yükseltilir. Cumhurbaşkanına verilen yetkinin meslek kümelerine göre kullanılması mümkündür.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle; Kurumlar vergisinden istisna edilen kurumların kazançlarının giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararlarının istisna edilmeyen kurum faizinden indirilmesi kabul edilmeyecektir. Bu Kanun kapsamında yapılan dönem işlemlerinden sonra yapılanlar da dahil olmak üzere katılma paylarının alımına ilişkin finansman giderleri ortaklık payından düşülebilir.

Bu Yönetmelik, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Sigortacılık Kanununda yapılan değişiklikle, usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve yeniye muadilliği belgelendirme, takip ve kontrol aslına uygun olarak belgelendirilen modüller, hasar ve tazminat ödemesi ile yeniden kullanılabilir bölümlerin usul ve esasları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Kullanım adabı ve esasları Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir. Motorlu taşıtlarda garantinin korunmasına ilişkin ilgili mevzuat kararları gizli kalacaktır.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri hariç teşvik kapsamında çalışılabilecek süreler için Cumhurbaşkanı’nın yüzde 75’e kadar artırma yetkisi artırıldı. Yüzde 100.

Cumhurbaşkanına verilen yetkinin meslek kümelerine göre kullanılması mümkündür.

Önerge ile Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda da düzenlemeler yapılıyor.

Buna göre, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Gelirleri’ne göre alınması gereken vergi, harç ve katılma paylarının tahsil edilmemesi için süre sınırı getirildi. Kanun, Gelir Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanma süresi ile bu yerlerdeki içme ve kullanma suyu ücretinin asgarisidir. Düşük tarifenin yüzde 25’i geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin kararın süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalle haline getirilen beldelerde içme ve kullanma suyu için alınacak bedele ilişkin hükmün süresi Mevcut en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Bu Yönetmelik, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Önerge ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, katılma payı ve pay alımı nedeniyle oluşan ve bölüm sonrası döneme isabet eden finansman giderlerinin, dönem sonrası aşamaya geçen kurum tarafından iskonto edilebileceğine açıklık getirilmiştir.

Bu kapsamda önceki dönemlerde finansman giderlerini mahsup eden mükelleflerin herhangi bir inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmaması sağlanmakta ve uygulamada uyuşmazlıkların sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.

Teklife göre, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan malları ithal eden mükellefler için, anılan sayıda belirtilen esaslar çerçevesinde mahsup edilen katma değer vergilerine ilişkin vergi incelemeleri veya ihtiyari tedbirler getirilmiştir. söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerde de mükellefler tarafından yapılmıştır. Tarhiyat yapılmayacak, vergi cezası uygulanmayacak, varsa açılan davalardan feragat edilmek, tahakkuk etmiş bedeller iptal edilmek ve tahsil edilen tutarlar iade edilmemek kaydıyla geçmiş tarhiyat ve cezalardan feragat edilecektir. .

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort